KLS/Van den Berg

 Translate
Translate

KLS/Van den Berg E-Learning

Introductie BHV

Uw organisatie / leidinggevende heeft u ingeschreven voor de opleiding BHV. Hiervoor heeft u kennis nodig en dient u te beschikken over een aantal vaardigheden.

De E-learning modules dient u af te ronden om tot de nodige kennis te komen.

Werkwijze van de E-learning module

Basisopleiding

U dient alle modules (lesblokken) van deze module te doorlopen.
U neemt de tekst door en u bekijkt, daar waar aanwezig, het filmpje. Ook uit deze film dient u de nodige informatie te halen.
Vervolgens beantwoordt u de oefenvragen.
Wij adviseren u de lesvolgorde aan te houden zoals dit staat aangegeven.
Er zijn verschillende soorten (oefen)vragen:

  • Wanneer er voor de antwoorden een vierkantje staat zijn meerdere antwoorden mogelijk.
  • Wanneer er voor de antwoorden een rondje staat is er één antwoord mogelijk.
  • Wanneer de antwoorden in blokken staan sleept u de juiste combinaties naar elkaar toe of zet deze in de goede volgorde.

Vervolgens gaat u terug naar lesmateriaal en begint u met de volgende module.

Na doorlopen van alle modules wordt de toets zichtbaar. Deze dient u met een voldoende af te ronden.

U heeft, na het ontvangen van de inloggegevens, tot 7 dagen voorafgaand aan het praktijkdeel de tijd om de modules met toets af te ronden. 7 dagen voor het praktijkdeel wordt de module gesloten.

NOTE
Bij een herhalingsopleiding geldt dat het doornemen van de lesstof niet verplicht is voordat u de herhalingstoets kunt maken.

De praktijktraining

Indien u de E-learning toets met voldoende resultaat heeft afgerond bent u welkom voor de praktijktraining. Hier gaat u de benodigde praktische handelingen beoefenen onder leiding van een ervaren instructeur.

Wij wensen u veel succes en plezier tijdens het doornemen van de E-learning modules en later tijdens de praktijktraining.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:
KLS/Van den Berg; 040-2800178 keuze 3 of e-mail; [email protected]
Introduction BHV

Your organization / manager has registered you for the emergency response training. For this you need knowledge and you must have a number of skills.

You must complete the E-learning modules to gain the necessary knowledge.

Working method of the E-learning module

Basic education

You must complete all modules (lessons) of this module.

You read the text and watch the video, where available. You should also get the necessary information from this film.
Then you answer the practice questions.
We advise you to follow the lesson sequence as indicated.

There are different types of (practice) questions:

  • If there is a square in front of the answers, multiple answers are possible.
  • When there is a circle in front of the answers, one answer is possible.
  • When the answers are in blocks, drag the correct combinations together or put them in the right order.
  • Then go back to teaching materials and start with the next module.
After completing all modules, the test becomes visible. You must complete this with a pass.

After receiving the login details, you have up to 7 days prior to the practical part to complete the modules with test. The module will be closed 7 days before the practical part.

NOTE
In the case of a refresher course, it is not compulsory to go through the course material before you can take the refresher test.

The practical training

If you have successfully completed the E-learning test, you are welcome for the practical training. Here you will practice the necessary practical actions under the guidance of an experienced instructor.

We wish you a lot of success and fun while going through the E-learning modules and later during the practical training.

If you have any questions, please contact:
KLS/Van den Berg; 040-2800178 choice 3 or email; student [email protected]